10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6 - 12 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคม เท่าทันสื่อ
โดย : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

หนังสือที่จะช่วยแนะนำแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูลูกวัยเรียนให้เติบโตก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ก้าวข้ามผ่านอารมณ์
ความกลัว ความวิตกกังวล เรียนรู้การเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเองเท่าทันสังคม สามารถอยู่กับความหลากหลายของสังคมรอบตัว
ได้อย่างมีความสุข

บรรณาธิการ 0 ญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, วันทนีย์ เจียรสุนันท์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock