คู่มือ การจัดการเรียนรู้ด้วย PBL (Problem –based Learning)
โดย : มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

PBL คืออะไร
เมื่อสภาพสังคมโลกเปลี่ยนไป หลายครั้งที่ครูตั้งคำถามว่า “ทำอย่างไรนักเรียนจะมีคุณลักษณะที่สาคัญสำหรับการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถที่หลากหลาย” ขณะที่สภาพจริงที่เผชิญอยู่กลายเป็นโจทย์ยากที่ครูต้องทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะช่วยให้ขยายภาพของการพัฒนาให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด และที่สำคัญ
จะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนวิธีเดิมสู่วิถีใหม่ที่มีคุณภาพ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock