คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในโรงเรียนสุขภาวะ
โดย : มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียนมีการเข้ามาพูดคุย เกี่ยวกับปัญหาของบุตรหลานของตนเอง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันมีการสอนการบ้านบุตรหลาน เอาใจใส่ต่อบุตรหลานมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock