I'M CAMPAINER คู่มือขับเคลื่อนชุมชนรณรงค์
โดย : ศูนย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการรณรงค์ (อัตถจริยา)

แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนรณรงค์ Community Campaign Movement (CCM) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกประการหนึ่ง
ที่จะหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้แก่ อปท. เครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock