The Blog

พี่ม่อน 17 Dec 2019 -1

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ”

📣กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 3 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ
และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จ.ราชบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณา

1.ใบสมัครของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขเท่านั้น (บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน)
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง Happy Workplace (สสส.) มาก่อน

📝ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK

🔻ฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีบๆหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด🔺️

📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์ Tel. 02- 202 – 4565 ,081-484-5192
นางสาววรารัตน์ เข็มผง Tel. 02-202-4548 , 081-641-6014…