ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข 8 ประการกับองค์กรแห่งความสุข


จากแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และความสุข 8 ประการ (Happy 8) ก่อให้เกิดการมองความสัมพันธ์ของ 2 เรื่องนี้ใน 2 มุมมอง ได้แก่

1) การมองว่า Happy 8 คือ Happy People

2) Happy 8 คือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรแห่งความสุข


Happy 8 คือ Happy People

การมอง Happy 8 ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนทำงานมีความสุข (Happy People) เกิดจากความเข้าใจว่า ความสุขในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ พนักงานต้องมีความสุขก่อน ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมี Happy 8 พนักงานจึงจะมีความสุขในการทำงาน

การมองในลักษณะนี้จะส่งผลต่อกระบวนการออกแบบองค์กรแห่งความสุข ซึ่งต้องไม่ลืมที่จะจัดกิจกรรมด้านที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) และชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork) ด้วย


Happy 8 คือผลลัพธ์ (Outcome)

การมองว่า Happy 8 คือผลลัพธ์ (Outcome) ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดจากความเข้าใจว่าเมื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว จะทำให้พนักงานมีความสุข และความสุขของพนักงานนี้เองจะแบ่งเป็น 8 กล่องความสุข หรือ Happy 8

ตามแนวคิด ส่วนหนึ่งของการประเมินการเป็นองค์กรแห่งความสุขคือการประเมินว่าพนักงานมี Happy 8 หรือไม่และมีเท่าไร การนำผลการประเมิน Happy 8 มาเป็นข้อมูลเพื่อออกแบบกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขต้องออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง 1) คนทำงานมีความสุข 2) ที่ทำงานน่าอยู่ และ 3) ชุมชนสมานฉันท์ เพราะทั้ง 3 เรื่องส่งผลให้พนักงานมี Happy 8