ทำไมจึงต้องพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

องค์การอนามัยโลก ให้เหตุผลที่องค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนี้

 1. เพื่อสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนักงาน เนื่องจากหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว จะทำให้พนักงานเครียด องค์กรควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ แนวโน้มของการบริหารงานยังพยายามลดความเลื่อมล้ำต่างๆ เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง
 2. เพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร ในระยะยาวความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสุขภาพ (ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและความพึงพอใจในการทำงาน) และความปลอดภัยของพนักงาน

กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพของพนักงาน อย่างน้อยที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและการเรียกร้องของพนักงาน องค์กรควรดำเนินการเชิงรุกด้วยการให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นกรอบของกฎหมายแรงงานที่ได้รับความนิยมในประเทศต่างๆ

องค์กรแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เนื่องจากทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) เห็นว่า แรงงานทั่วโลกมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นจึงส่งเสริมเงื่อนไขการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน

จากประสบการณ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในหลายองค์กร พบว่าองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและองค์กร ดังนี้


ประโยชน์ต่อพนักงาน

 1. พนักงานได้รับการดูแล อย่างน้อยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 2. พนักงานมีความเครียดน้อยลง
 3. ลดการลาออกของพนักงาน
 4. ลดการขาดงานของพนักงาน
 5. ลดการป่วยของพนักงาน
 6. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
 7. พนักงานตระหนักและมีความรู้ด้านสุขภาพ
 8. พนักงานมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจดีขึ้น
 9. พนักงานมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
 10. พนักงานมีคุณธรรม
 11. พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน
 12. พนักงานมีความพึงพอใจต่องานและองค์กร
 13. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร

ประโยชน์ต่อองค์กร

 1. ลดต้นทุนทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลและด้านประกันสุขภาพ และการลดอัตราการเรียกร้องสิทธิจากการทำประกัน
 2. ลดความเลื่อมล้ำในองค์กร
 3. พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร
 4. มีบรรยากาศการทำงานที่ดี
 5. สามารถบริหารอัตรากำลังและบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น
 6. สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้ง่ายขึ้น
 7. ลดอัตราการขาดงาน
 8. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 9. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
 10. พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 11. องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี
 12. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร