1.พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ องค์กรแห่งความสุข ในทุกรูปแบบไฟล์ เช่น หนังสือ วิดีโอ บทความ วารสาร เป็นต้น

2.สนับสนุนสื่อองค์ความรู้ แก่องค์กรและผู้สนใจ

3.ประสานงานติดต่อวิทยากร ด้านhappy workplace ให้แก่องค์กรที่สนใจ

4.ให้คำแนะนำ เบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรม happy workplace ในองค์กร

5.ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การทำกิจกรรม happy workplace เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ

6.สนับสนุนชุดนิทรรศการ เช่น Backdrop Roll Up หนังสือ เป็นต้น