เครื่องมือสร้างสุข


 

 

 

 

 

HAPPY  MODEL

Happy Model นำเสนอโมเดลการสร้างความสุขด้วยโมเดล Home โดยมององค์กรแห่งความสุข ใน 3 มุมมอง คือ ในระดับองค์กร ระดับการบริหารจัดการความสุข และระดับพนักงาน โมเดลนี้จะทำให้เข้าใจลักษณะและแนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน

ดาวน์โหลดคู่มือ


 

 

 

 

 

HAPPY WORKPLACE INDEX

เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนากระบวนการและกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เกิดผลต่อการสร้างสุขในองค์กร โดยมองผ่าน 5 มิติ ได้แก่ 1.การจัดการ 2.บรรยากาศ 3.กระบวนการสร้างสุข 4.สุขภาพกายแะสุขภาพใจ 5.ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดคู่มือ


 

 

 

 

 

Happinometer

เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กร

หมายเหตุ ติดต่อขอแบบสำรวจความสุขระดับบุคคล ได้ที่ www.happinometer.com

ดาวน์โหลดคู่มือ


 

 

 

 

 

HAPPY8MENU

เป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้องค์กร ใช้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม happy workplace ในองค์กรได้

ดาวน์โหลดคู่มือ


 

 

 

 

 

HAPPY WORKPLACE ROI

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรม happy workplace เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ดำเนินงาน เพราะเรื่องมือนี้จะสารมารถแสดงให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดคู่มือ


 

 

 

 

 

HeHa

HeHa หรือ Holestic Enterprise Happiness Approach เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสมดุลของความสุขภายในองค์กร ด้วยการเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขของทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง