8 คำถามที่ควรรู้ กับการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)


ข้อ 1 : Happy Workplace คืออะไร

ตอบ คือกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัสน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง จะนำไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก)


ข้อ 2 : ความสุขของคนคืออะไร Happy 8 คืออะไร

ตอบ ความสุขของคนมีองค์ประกอบดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและคสามกตัญญู
 • เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง
 • เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้
 • เป็นผู้ที่รักและดูแลสังคมองค์กรของตนเอง

Happy 8 : การจัดสมดุลความสุขของชีวิตให้มีทักษะทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลครอบครัว สังคมได้

 • ความสุขของตนเอง Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money
 • ความสุขของครอบครัว Happy Family
 • ความสุของค์กร/สังคม Happy Society

ข้อ 3 : ตัวชี้วัดของ Happy Workplace คืออะไร?

ตอบ 

1. Team Work : องค์กรที่ทำงานด้วยระบบทีมและมีผลรับที่ชัดเจน

2. Happy : การทำงานด้วยความสุขของทีม

3. Creativity : ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในองค์กร เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ข้อ 4 : Team Work คืออะไร?

ตอบ 

คนทำงานมีความสุข (Happy people)

ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home)

ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork)

                        “Team work = องค์กร”


ข้อ 5 : ใครมีบทบาท Happy Workplace อย่างไร?

ตอบ 

ผู้บริหาร  : รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน

หัวหน้างานขึ้นไป  : รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้

พนักงาน  : รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม


ข้อ 6 : Happy Workplace ทำไมต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร?

ตอบ  Teamwork + Happy 8 + Creativity —>> ทำไปซ้ำๆ / มีรูปแบบชัดเจน —>> การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ข้อ 7 : จะเริ่มทำ Happy Workplace อย่างไร

ตอบ   สามารถเริ่มทำ Happy Workplace ได้ดังขั้นตอน ดังนี้

 1. เริ่มจากการใช้ความสำคัญ “คน”
 2. มีนโยบายเรื่องการพัฒนาคน
 3. มีการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
 4. กิจกรรมที่ทำอยู่ให้สอดคล้องกับรูปแบบของคนที่ต้องการการพัฒนา
 5. จัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความสุขทั้ง

ข้อ 8 : Happy Workplace & Change

ตอบ   เมื่อความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องประสบ องค์กรที่จะสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ “คน” องค์กร ดังนั้นองค์กรแห่งความสุข คือ การสร้าง “คน” ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Change)