จะเริ่มทำ Happy workplace อย่างไรดี?

8 ความสุข 8 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้ทำความเข้าใจ แนวคิด happy workplace เพื่อให้เข้าใจและรู้เป้าหมายของการทำ happy workplace โดยมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ แนวคิดhappy workplace

  • DOWNLOAD หนังสือ Click
  • ขอสื่อ (หนังสือ แผ่นพับ) โดยจัดส่งผ่านไปรษณีย์ Click
  • วีดีโอ บรรยายแนวคิด happy workplace และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข Click
  • เข้าอบรม หลักสูตร happy workplace ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.happy8workplace.com
  • เชิญวิทยากร เข้าบรรยายให้ความรู้ภายในองค์กร ติดต่อศูนย์ Happy Workplace Center โทร 02-035-6311 อีเมล์ happy8workplace@gmail.com
  • ศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบด้านสุขภาวะ ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ Happy workplace Center โทร 02-035-6311 อีเมล์ happy8workplace@gmail.com

ขั้นตอนที่ 2 ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร แล้วจัดตั้งคณะทำงานภายในองค์กร หรืออาจจะเรียกว่า “นักสร้างสุของค์กร”


ขั้นตอนที่ 3 สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในองค์กร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม happy workplace โดยอาศัยเครื่องมือสร้างสุข ที่ สสส.พัฒนาขึ้น ดังนี้

Happy Home Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะหรือรูปแบบขององค์กรแห่งความสุข ซึ่งมองผ่าน3 มุมมอง ได้แก่ มุมมององค์กร มุมมองระดังผู้บริหารความสุขในองค์กร และมุมมองผู้ปฏิบัติงาน Downlaod

Happinometer เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กร Download

หมายเหตุ ติดต่อขอแบบสำรวจความสุขระดับบุคคล ได้ที่ www.happinometer.com

HAPPY WORKPLACE INDEX เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนากระบวนการและกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เกิดผลต่อการสร้างสุขในองค์กร โดยมองผ่าน 5 มิติ ได้แก่ 1.การจัดการ 2.บรรยากาศ 3.กระบวนการสร้างสุข 4.สุขภาพกายแะสุขภาพใจ 5.ผลลัพธ์ Download


ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการดำเนินโครงการ โดยอาศัยเครื่องมือสร้างสุข ที่ สสส.พัฒนาขึ้น ดังนี้

HAPPY8MENU เป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้องค์กร ใช้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม happy workplace ในองค์กรได้ Download

HAPPY WORKPLACE ROI เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรม happy workplace เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ดำเนินงาน เพราะเรื่องมือนี้จะสารมารถแสดงให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม Download

หมายเหตุ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่คณะทำงานกำหนดขึ้น ควรเป็นกิจกรรมที่ผ่านการคิด วิเคราะห์จากผลสำรวจ และจากการตัดสินใจร่วมกันของพนักงานในองค์กร เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดขึ้นตรงความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 8 กล่องความสุข แต่ดำเนินกิจกรรมให้ตรงความต้องการของพนักงานก็เพียงพอ


ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้


ขั้นตอนที่ 6 ติดตามประเมินผล โดยอาศัยเครื่องมือ HAPPINOMETER ช่วยประเมินผลความสุขของพนักงานอีกครั้งหลังดำเนินกิจกรรมไปแล้ว

HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กร Download

หมายเหตุ ติดต่อขอแบบสำรวจความสุขระดับบุคคล ได้ที่ www.happinometer.com


ขั้นตอนที่ 7 ทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินกิจกรรมต่อไป


ขั้นตอนที่ 8 ทำให้เป็นมาตราฐานของหน่วยงาน และพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็น วัฒนธรรมสร้างสุขขององค์กร