สุขที่ได้ธรรม

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สุขที่ได้ธรรม
รายละเอียด

หนังสือ สุขที่ได้ธรรม เป็นหนังสือที่ได้มาจากการสังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์บทเรียน การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม และองค์ความรู้จากกิจกรรม/โครงการพัฒนาพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและการสร้างเครือข่ายทางสังคมในพระสงฆ์ 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ พระสงฆ์กลุ่มที่เน้นวิปัสนากรรมฐาน กลุ่มการจัดการศึกษา กลุ่มพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชน กลุ่มพระนักเผยแพร่หรือขบวนการพุทธใหม่ และพระสงฆ์ด้านการปกครอง ที่พระสงฆ์ได้สร้างประโยชน์และความสุขแก่พุทธศาสนิกชนได้ในหลายมิติ เป็นความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขหรือสุขที่ได้ธรรม

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 สายชล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-03-03 10:22:14
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด