Emo Nometer(Employee Engagement on meter)

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ Emo Nometer(Employee Engagement on meter)
รายละเอียด

เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร     

       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากากรศึกษากับบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในโรงพยาบาลได้ตรงจุดตามศาสตร์การพัฒนาองค์การด้วยการเริ่มต้นจากการจัดทำการวินิจฉัยองค์การ ซึ่งผลการศึกษาได้สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ และการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน และจัดการเรื่องการบริหารบุคลากรได้ตรงความต้องการซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลต่อไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:59:21
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด