KORAT happy 8 workplace

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ KORAT happy 8 workplace
รายละเอียด

KORAT happy 8 workplace
 
     Happy Workplace การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน
     ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น
      คู่มือแห่งความสุขเล่มนี้ นำเสนอองค์กรต้นแบบทั้ง 6 องค์กรที่มีมุมมอง แง่คิด และวิธีการต่างๆ ใช้หลักดำเนินความสุขแปดประการ (Happy 8) เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อความสุขของคนในองค์กร และคนทำงานทุกคน
 
องค์กรต้นแบบ ทั้ง 6 องค์กรที่ใช้หลักดำเนินความสุขแปดประการ (Happy 8) คือ
        1. บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด
        2. บริษัท เจ เอช อุตสาหกรรม จำกัด
        3. บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
       4. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
       5. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
       6. หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:08:52
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด