องค์กรต้นแบบ

ภาคเหนือ

47

องค์กร
ภาคกลาง

245

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30

องค์กร
ภาคตะวันตก

28

องค์กร
ภาคตะวันออก

51

องค์กร
ภาคใต้

54

องค์กร