องค์กรต้นแบบ

ภาคเหนือ

56

องค์กร
ภาคกลาง

311

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32

องค์กร
ภาคตะวันตก

31

องค์กร
ภาคตะวันออก

51

องค์กร
ภาคใต้

55

องค์กร