การสร้างองค์กรแห่งความสุขของ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการที่ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญขอ­งพนักงานคือคนในครอบครัว จึงมีนโยบายและแนวทางที่จะสร้างให้ที่ทำงา­นซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้ชีวิตกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นสถานที่ที่สร้างความสุข ทั้งสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานและสุขนอกงา­น ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรตั้งมั่นไว้ คือ มีการงานมั่นคง การเงินมั่นคง สุขภาพมั่นคง และครอบครัวมั่นคง เป็นความร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรที่จะอ­อกแบบให้แม่น้ำสแตนเลสไวร์เป็น Happy Work Place อย่างแท้จริง

วันที่เพิ่ม : 2015-09-18 16:04:26