KEY  FAILURE Factors of Happy Workplace
Room 3 ศูนย์สร้างสรรค์ปันสุข / การขับเคลื่อนองค์กร
               ชั่วคราวหรือยั่งยืน ?     (  Presents  ESSILOR )
10 - 32 - 2016  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom

วันที่เพิ่ม : 2016-03-07 14:30:45