โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
เสนอ  Inspiration & Sharing Experiences # Episode  5
Session 1 : สุขระหว่างทำงานและสุขอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร ?
                     นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
                     ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

วันที่เพิ่ม : 2016-12-18 20:58:41