เพราะมีแนวคิดว่าพนักงานคือบุคคลสำคัญที่สุดในองค์กร และเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว ที่ทำงานจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ให้ความมั่นคงเพียงด้านการงานและการเงิน แต่ควรเป็นพื้นที่ที่คนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกัน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ทางบริษัทสนับสนุนจึงเป็นเหมือนการเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ออกแบบความสุขของตัวเองบนพื้นฐานของความสมดุล มีชีวิตที่พอเหมาะพอดี เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและเกื้อกูล พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ย่อมส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ บริษัทก็มั่นคง

วันที่เพิ่ม : 2017-08-18 14:04:08