"โครงการเสริมสร้างสังคมของ องค์กรแห่งความสุข   ภาคอีสาน" หรือเรียกอีกชื่อว่า "E-San Society Happy8 Workplace" ได้กำหนดให้มี 
"การจัดการเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด" วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม บจก.สงวนวงษ์อุตสำหกรรม ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Happy Socirty องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน เรียนรู้และพัฒนาไปกับชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นที่รัก

วันที่เพิ่ม : 2014-04-21 11:56:35