ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ กล่าวถึงบทบาทสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ต่อการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทย

วันที่เพิ่ม : 2014-09-04 16:16:46