รับสมัครสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียด

โครงการ 1.เพิ่มข้อมูลอื่นๆ
สถานที่ Happy workplace center
วันที่ 2017-03-08 , 2017-03-20
ข้อมูลเพิ่มเติม

DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วม

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 0 / ติดต่่อผู้ทำโครงการ
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
1