สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข Good Practice of Happy Workplace Creator

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 2018-01-31 , 2018-01-31
ข้อมูลเพิ่มเติม

สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข

Good Practice of Happy Workplace Creator

 

 

 

รูปแบบของการจัดกิจกรรม

          กิจกรรม “สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของนักสร้างสุข บนพื้นฐานของความเชื่อว่า “องค์กรแห่งความสุขช่วยพัฒนาบุคลากร และช่วยให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น” การสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงต้องออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร และทำให้พนักงานมีความสุข มีความเชื่อมั่นและเคารพตนเอง

          นักสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพราะนักสร้างสุขต้องมีความรอบรู้ในบริบทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบูรณาการเครื่องมือสร้างสุขต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร

วิธีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. ส่งประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุขของท่านหรือทีมงาน ในรูปแบบเรื่องเล่าความยาว 4 – 6 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ happy8workplace@gmail.com โดยทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาจะได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.happy8workplace.com และ facebook : Thailand Happy Workplace
 2. เรื่องที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะได้ร่วมนำเสนอบนเวที Happy Workplace Forum ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักเกณฑ์การส่งเรื่องเล่า

       เนื่องจากองค์กรแห่งความสุขประกอบด้วย “คนทำงานที่ความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์” การออกแบบกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขตามแนวคิด happy8 การพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

        ขอบเขตของเรื่องที่จะส่งจึงเป็นกระบวนการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุขประจำปี หรือโครงการที่เน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนในระยะยาว เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเงิน หรือการส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น

เนื้อหาของเรื่องเล่า ประกอบด้วย

 1. เป้าหมาย และนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุขขององค์กร
 2. กิจกรรมที่ท่านส่งเข้าประกอด พร้อมทั้งเกริ่นนำกิจกรรม
 3. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) เพื่อรับรู้และทำความเข้าใจปัญหา
 4. การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
 5. การสร้างทีมงาน และการทำให้ทีมงานมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
 6. การจัดทำแผนการทำงาน
 7. การขับเคลื่อนแผนงาน
 8. การทบทวน ประเมินและพัฒนาแผนการทำงาน
 9. ผลลัพธ์ของกิจกรรม
 10. เรื่องเล่าความประทับภายในทีมงานของการสร้างองค์กรแห่งความสุข
 11. บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะต่อองค์กรอื่น
 12. ชื่อผู้ประสานงาน/ตำแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์

รางวัล

 1. ทุกเรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับรางวัลจากศูนย์องค์กรแห่งความสุข
 2. เรื่องเล่าที่ถูกคัดเลือกนำเสนอ จะได้รับการรวบรวมและจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่

 

ประสานงาน

สมใจนึก อิ่มรัมย์ (แพน) และวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

Happy Workplace Center

อีเมล์ : happy8workplace@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-035-6311

เบอร์มือถือ : 084-109-1779 หรือ 092-252-7932

website : www.happy8workplace.com

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ / 4
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1