องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)
โดย : ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

รายงานการศึกษานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเข้าใจ ในเรื่องความสุขของคนในบริบทแห่งการทำงาน ดำเนินการศึกษาโดยการค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หรือเป็นองค์กรต้นแบบ แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำความสุขมาสู่สมาชิกองค์กร

 

บรรณาธิการ 0 ธันย์ชนก 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-17 15:34:57
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศึกษาองค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
    ดาวโหลด