INNER CSR
โดย : - ศูนย์Happy workplace center -

หนังสือ เล่มนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ของตนเองให้ก้าวหน้าอย่างมีความสุขและยั่งยืน

บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด