มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ เล่มเขียว
โดย : - ็Happy workplace center -

มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ในรูปเล่มประกอบด้วย “หลักการ“ “แนวคิด“ และ “ตัวอย่างจาก 8 องค์กร
ที่มุ่งหวังในการสร้างความสุขในคนทำงานเหมือนกัน แต่มีวิถีการสร้างความสุขที่แตกต่างกัน“

บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock