ถือหางเสือ ทะยานสู่มังกร ความสุขของผู้บริหาร
โดย : ดร. อดิทัต ดร. ปณิธาน นาย ภาคภูมิ นาย โชติวุฒิ นาย จำเนียร ดร. วศิน

     สำหรับหนังสือ “ถือหางเสือ ทะยานสู่มังกร : ความสุขของผู้บรหิาร”เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคเบื้องต้นพร้อมตัวอย่างในด้านการสร้างความสุขให้ผู้ประกอบการจากองค์ความรู้ของการศึกษาพัฒนาสร้างองค์กรแห่งความสุข 100 แห่งของสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ ซึ่งจะเป็นด้านสร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมๆ กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือนักสร้างสุข ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในองค์กรที่มีขนาดเล็กและใหญ่ โดยเทคนิคการพัฒนาเหล่านี้จะต้องวางอยู่บนหลักการ การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไป

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:41:31
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข (สบม.) ระยะที่ 2( ปี 2555 - 2557)
    ดาวโหลด