ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วย HAPPY WORKPLACE
โดย : พลอากาศตรีหญิง ดร. จิราพร ดร. วิชัย นาย สมนึก นางสาว ชุติกาญจน์ นางสาว ธัญญรัตน์ นาย ชูตระกูล นาย ภูชิสส์

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วย  Happy  Workplace  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพคน  พัฒนาคุณภาพงาน  สร้างสังคมสันติสุข  และมีตัวอย่างขององค์กรต้นแบบที่นำแนวคิดการทำ  Happy  Workplace  เข้าไปใช้จริงและเกิดผลจริงในที่ทำงาน 

บรรณาธิการ ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:26:06
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock