สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 2: เรื่องดีๆ ของความสุขในองค์กร
โดย : ลลิดา มาไพศาลทรัพย์ สิทธิพร กล้าแข็ง ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ ศราวุธ ทาคำ ทิพวัลย์ รามรง

'

'

\n\n

หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 2: เรื่องดีๆ ของความสุขในองค์กรนี้เน้นไปที่การนำเสนอแนวคิดและบทเรียนจากกรณีตัวอย่างในการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่น่าสนใจ จำนวน 5 เรื่อง บทความเรื่องแรก นำเสนอถึงการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เน้นการทำกิจกรรมอย่างบูรณาการ อันสามารถก่อให้เกิดความสุขได้ทั้งครบแปดมิติ บทความที่สอง นำเสนอกรณีตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งความสุขในองค์กรต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน บทความที่สาม นำเสนอแนวคิดและกรณีศึกษาขององค์กรต้นแบบ โดยเน้นไปที่การสร้าง Happy Soul ซึ่งเป็นมิติสำคัญที่เชื่อมโยง

\n\n

     สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 2: เรื่องดีๆ ของความสุขในองค์กรไปสู่ความสุขมิติอื่นๆ บทความที่สี่ นำเสนอถึงแนวคิดและกรณีตัวอย่างในการทำงานกับคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรส

\n'

บรรณาธิการ 0 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 09:23:00
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
    ดาวโหลด