เครื่อข่าย ทหารสร้างสุข
โดย : กฤษฎา ลดาสวรรค์ จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ นพพร ทิแก้วศรี

     หนังสือ “เครือข่ายทหาร...สร้างสุข” นำเสนอแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ทหารและประชาชน โดยถอดบทเรียนและสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติมาจากหน่วยงานต้นแบบของกองทัพไทย 4 แห่ง เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บทสังเคราะห์แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน และกรณีศึกษาของหน่วยงานต้นแบบทั้ง 4 แห่ง

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด