คู่มือตรวสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
โดย : ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และคณะ

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรเล่มนี้ คณะทำงานร่วมกันพัฒนาขึ้นร่วมกับผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรต่างๆ&nbsp;</p> <p>ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุข ตามวิธีของตนให้เกิดสภาวะที่สามารถดำรง &quot;สุข&quot; ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมงานและผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 3 / เดือนพฤศจิกายน 2
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 11:22:44
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนา "นักสร้างสุของค์กร" ด้วย MapHR
    ดาวโหลด