สมดุลแห่งสุข
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

      หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาจากหนังสือ “คนปันสุข” และ“หลากความคิด...ชีวิตคนทำงาน” โดยมุ่งนำเสนอความคิดและวิธีการเพื่อจัดสมดุลชีวิตเพื่อให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำเนินชีวิต

บรรณาธิการ 0 นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-06-17 10:14:07
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน Happy Workplace
    ดาวโหลด