102 องค์กรหลากสุข
โดย : ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ

     ความสุขในองค์การคืออะไร?
แนวทางในการสร้างความสุขเหล่านั้นต้องทำอย่างไร?
และปัจจัยใดบ้าง ที่สนับสนุนให้เกิดความสุขเหล่านั้น?


     หนังสือ “102 องค์กรหลากสุข” เล่มนี้ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคนหลายฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ภาคีพันธมิตรต่างๆ, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความสุขในองค์การ ในการรวบรวมองค์ความรู้จาก 102 องค์กร ต้นแบบในการสร้างสุขเพื่อให้องค์การหรือผู้ที่สนใจการสร้างสุขในที่ทำงานสามารถนำไปศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่าง “การทำงาน” และ “ความสุข” ได้

DOWNLOAD FILE THAI

DOWNLOAD FILE  ENG

บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด