บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “ สุขทุกรายละเอียด ”
โดย : ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ด้วยปรัชญาการทำ งานของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) ที่ว่า “คุณภาพแห่งความประณีต” ทำ ให้ทุกอย่างมีรายละเอียดที่น่าใส่ใจ ทุกกระบวนการของการทำ งานเน้นรายละเอียดเป็นสำคัญ เพื่อให้ผลงานขององค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ
  นอกเหนือจากปรัชญาขององค์กรจะนำ มาใช้กับการทำ งานแล้ว ก็ยังถูกนำมาใช้กับการดูแลพนักงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดด้วยปรัชญา แนวคิด และวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกกระบวนการเป็นที่มาของการหยิบยกกรณีศึกษานี้ขึ้น และเรียบเรียงด้วยถ้อยคำ และภาษาที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งความละเอียด ความใส่ใจของผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดที่ทำ ให้หนังสือเล่มนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

บรรณาธิการ 0 ปิยรัตน์ ลีรคมสัน 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด