มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ
โดย : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                โครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก” จะจัดทำหนังสือ “มาสร้าง องค์กรแห่งความสุขกันเถอะ” เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิด และแนวทางกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่มๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งความสุขและสามารถเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
                   เมื่อ คน คือ หัวใจขององค์กร การสร้าง คน ให้รวมกันเป็น "องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)" คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
                   และนี่คือ มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ในรูปเล่มประกอบด้วย "หลักการ" "แนวคิด" และ "ตัวอย่างจาก 8 องค์กรที่มุ่งหวังในการสร้างความสุขในคนทำงานเหมือนกัน แต่มีวิถีการสร้างความสุขที่แตกต่างกัน"
                   ทาง แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.) โดย โครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นการจุดประกายให้มีผู้อ่านมีความเข้าใจ ความมุ่งมั่นและกำลังใจที่จะพัฒนาองค์กรของตนเอง มุ่งสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน ได้แก่ 
       2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิด และแนวทางกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
       2.2 เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
       2.3 เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากองค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

บรรณาธิการ 0 กรุงเทพฯ : แผนงาน , 2552 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2015-11-24 13:50:05
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก
    ดาวโหลด