สุขทั่วไทย
โดย : ปภัฎชมณ หมูแสนทอง กฤษฎา ลดาสวรรค์ ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

     หนังสื่อสุขทั่วไทย นำเสนอกรณีศึกษาขององค์กรแห่งความสุข 12 องค์กรทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่องค์กรต่างๆ ว่า องค์กรแห่งความสุขมีอยู่ทั่วประเทศไทย แล้วทำไมองค์กรของท่านจะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขไม่ได้

          องค์กรแห่งความสุขทั้ง 12 องค์กรได้แก่ 1) บริษัท ดาสโก้ จำกัด 2) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 3) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 4)  บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จังหวัดราชบุรี 5) บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด จังหวัดตรัง 6) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 7) บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 8) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 9) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 10) บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด 11) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน) และ 12) โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย          

บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ , กรพินธ์ คชรัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-06-17 10:14:07
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน Happy Workplace
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock