สรุปบทเรียนนักสร้างสุของค์กร
โดย : กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ที่นักสร้างสุของค์กรพบในการดาเนินกิจกรรม
สร้างสุข คือบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องต่างๆ
เช่น ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ และมีการให้ความสาคัญกับงานและชีวิตส่วนตัวใน
ปริมาณที่ต่างกัน การมีกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสุขในการทางาน ได้ช่วยให้บุคลากรแต่ละส่วนมี
สัมพันธภาพความเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ส่งผลต่อความสาเร็จของการทางานร่วมกัน เพราะเรื่องของความสุข
ในที่ทางานเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์กรควรสร้างให้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยพื้นฐานให้มีความอย่างยั่งยืนถาวร และ
สอดคล้องกับหลัก Work Life Balance และความก้าวหน้ามั่นคงในการทางาน เพราะในทางตรงกันข้าม หาก
บุคลากรทางานอย่างไม่มีความสุข งานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการมีองค์ความรู้เรื่องสุขภาวะองค์กร
โดยเฉพาะ Happy 8 ทาให้สามารถเข้าใจได้ว่าความสุขของมนุษย์อยู่ตรงไหน สามารถกาหนดแนวทาง/วิธีการ
ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่บุคลากรคนหนึ่งมีความสุขในการทางาน คนรอบข้างในที่ทางานก็จะมีความสุขตามไป
ด้วย เกิดความร่วมมือกันทาให้งานประสบความสาเร็จ ลดข้อผิดพลาด โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทางานยังได้ทาให้เข้าใจว่าแต่ละบุคคลต้องมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละบุคคลทางานใน
ที่ทางาน 8 ชั่วโมง เปรียบเสมือนเป็นครอบครัว ถ้ามีความขัดแย้ง ขาดความสุข ผลลัพธ์ของงานก็จะต่าลง
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางาน ซึ่งโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทางานสามารถ
ช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาในองค์กรได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในองค์กร องค์กรก็จะก้าวหน้า โดยที่
การมีความสุขนั้น ต้องไม่ใช่สุขอยู่เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จะต้องมีความสุขกันทุกคนในที่ทางาน เพราะความสุข
คือสิ่งที่ทุกคนโหยหา สภาพแวดล้อมในองค์กรจะทาบุคลากรมีความสุขได้อย่างไร ต้องดูว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทา
ให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ และผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญของการทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกับการ
ทางาน ซึ่งทาให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
การทางานหลายโครงการ พบว่าได้เสริมส่วนดีในการสร้างสุของค์กร และได้รับการตอบรับจากบุคลากรเป็น
จานวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า เรื่องของการทางานต้องมองแบบองค์รวม จากการที่เราถูกกาหนดมาแล้วให้
ทางานถึงเวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หลังจากนั้นต้องเป็นเวลาส่วนตัว เวลาของครอบครัว ทุกคน
ควรหันมาทบทวนว่า การทางานหนักมากๆ เป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่ เรามักถูกฝังให้ชอบคนขยัน แต่ Happy 8
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากมีการให้ความสาคัญเฉพาะการทางานอย่างเดียว ไม่ให้ความสาคัญกับมิติอื่นของ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-09-02 13:39:38
ประเภท
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock