องค์กรแห่งความสุข 4.0
โดย : นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว

การทบทวนแนวคิด องคกรแหงความสุข และแนวทางกาวสูการเปนองคกรแหงความสุขในยุค 4.0

ดัวยการเรียนรูจากโครงการวิจัยและองคกรแหงความสุขรุนพี่ 

บรรณาธิการ 0 นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • อื่นๆ
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด