ครัวไทยไกลโรค
โดย : รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ,ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

เสนอแนวปฎิบัติอย่างง่าย ให้ปรุงอาหารปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี พร้อมเมนูสงฆ์ไทย ไกลโรค

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock