คู่มือการใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค
โดย : รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวาณิช

อุปกรณ์ทั้งหมดผลิตขึ้นเพื่อให้ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ผู้จำหน่ายอาหาร ได้มีสื่อช่วยสะกิดใจ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แนวทางปฎิบัติง่ายๆ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ตามแนวทาง "สงฆ์ไทยไกลโรค" จะส่งผลให้พระสงฆ์ไทยห่างไกลจากโรคเรื้อรัง

บรรณาธิการ 0 รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวาณิช 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock